Rozmiar: 4716 bajtów

Oferta mieszkaniowa Najnowsze inwestycje mieszkaniowe
Rozmiar: 4716 bajtów

Gdzie, co załatwić Adresy, telefony, administracje
Rozmiar: 4716 bajtów
Statut Pełny tekst statutu spółdzielni mieszkaniowejWitamy serdecznie na naszej stronie internetowej !    
Spółdzielnia nosi nazwę Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa, zwana dalej Spółdzielnią.

Siedzibą Spółdzielni jest Pruszków.

Spółdzielnia jest członkiem Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej Związkiem.

1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków i ich rodzin oraz potrzeb kulturalnych i gospodarczych przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Przez lokale o innym przeznaczeniu rozumie się: lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażach wielostanowiskowych.

2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych, znajdujących się w tych budynkach,
2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych,

3) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, znajdujących się w tych budynkach,
4) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,
5) budowanie, nabywanie budynków w celu wynajmowania, sprzedaży lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, znajdujących się w tych budynkach.

3. Majątek Spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

4. Spółdzielnia zarządza nieruchomościami stanowiącymi jej mienie oraz mienie jej członków.

5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tych nieruchomości.

6. Spółdzielnia może prowadzić inną działalność związaną bezpośrednio z realizacją celu określonego w § 4 pkt 1 statutu, a w szczególności:
1) prowadzić działalność budowlaną i remontową na potrzeby własne i osób trzecich,
2) wykonywać usługi inwestycyjne w tym powiernictwa i nadzoru inwestycyjnego, na potrzeby własne i osób trzecich,
3) prowadzić działalność gospodarczą mającą na celu pozyskiwanie środków finansowych,
4) tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych oraz związków spółdzielczych,
5) prowadzić działalność społeczno - kulturalną na rzecz członków i ich rodzin,
6) udzielać pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
7) udzielać pomocy członkom w organizacji parkingów i miejsc postojowych.

7. Dla zaspokojenia potrzeb gospodarczych i kulturalnych członków i ich rodzin Spółdzielnia prowadzi wspólną działalność gospodarczą w interesie swoich członków, a w szczególności może:
1) nabywać potrzebne tereny na własność lub przejmować je w użytkowanie wieczyste.
2) budować lub nabywać urządzenia pomocnicze i gospodarcze.
3) prowadzić gospodarkę zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi oraz zarządzać własnym majątkiem i budynkami przejętymi w administrację.
4) powoływać zakłady własne w celu prowadzenia wyspecjalizowanej działalności gospodarczej.
5) prowadzić działalność społeczno - wychowawczą, świetlice, kluby, czytelnie, biblioteki, zespoły artystyczne i kółka zainteresowań.
6) organizować wśród mieszkańców wzajemną pomoc i rozwijać działalność społeczną w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi.

8. Spółdzielnia współdziała na podstawie umów z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi zajmującymi się problemami mieszkalnictwa.
W szczególności może ona tworzyć z tymi organizacjami spółdzielnie osób prawnych, spółki handlowe i cywilne, a także w wypadkach gospodarczo i społecznie uzasadnionych zawierać umowy w przedmiocie administrowania budynkami mieszkalnymi.


               Aktualności | O firmie | Zarząd | Statut | Komunikaty | Oferty mieszkań | Dojazd | Kontakt